Sivert Krudtå 21. august 2020
Del På

Når man tar seg tid til å lytte til hva SP og MDG sier med tanke på dyrelivet i Norge, så kan bli skremt av mindre – er to ting som gjelder, enten skal villedyr skytes eller så skal vindmøller på land halshugge truede rovfugler som er rødlistet ( utrydningstruede ).

En viktig del av Norges natur er faktisk våre villedyr, dem har en naturlig tilhørighet i vår fauna og er en viktig del naturmangfoldet, å si annet er direkte usant.

Foto: Sivert Krudtå

Sist onsdag, altså den 19.08.2020 så deltok Sandra Borch i dagsnytt 18 på Nrk ( starter 19 min og 49 sekunder ut i videoen ) – saken omhandlet at departementet hadde vedtatt å flytte ei bjørne binne med 2 unger i Bardu som hadde tatt 4 sauer – saken har vært behandlet av fylkesmannen i Troms og Finnmark og av departementet. Kan også nevne at Bardu kommune fikk avsalg på skadefelling av fylkesmannen, har også saken vært klagebehandlet av departementet. Det endelige vedtaket er at binna med ungene skal flyttes, ikke skadefelles – noe som tydeligvis har fått SP til å se rødt, ihvertfall lyserødt.

Det som er skremmende med SP sin argumentasjon i slik saker som denne er at dem kùn har ett svar, noe som dem gjenntar til det utrettelige, omtrent som at deres svar er like riktig som om 2+2 = 4 – noe deres svar ikke er. Svaret er jo like selvfølgelig, som at SP er en interesseorganisasjon for bøndene, nemlig kùn skyting og avliving er gått nok i deres øyne. Nå har SP et problem i denne saken, bestandsmålet for antall ynglinger av bjørn skal være 6 kull i året i Troms, noe det absolutt ikke er idag – er 2,6.

Miljødirektoratet har delegert til fylkesmannen èn kvote på betinget skadefelling av bjørn – kvoten er unntatt binne med unger.

Det som er skremmende spesielt med SP sin argumentasjon i saker som omhandler villedyr – så har ikke villdyr plass i norsknatur og ikke er en del av naturmangfoldet i Norge, etter SP sitt syn så skal gaupe, jerv, bjørn og ulv bort – dette kan ikke tolkes på annen måte enn at SP mener at naturen vår skal kun være tilgjendelig for folk som vil slå opp et telt eller brukes som beitemark for bøndene, resten har ikke plass i vår natur. Er dette det norskefolk mener og står for ? Heldigvis har ikke SP større oppslutning enn dem har, og hvis dette blir politikken til SP fremover, så bør Ap, Sv og Rødt revurdere samarbeidet med SP, dette er ikke en politikk som de tre nevnte partier står for, og som dem aldri har tatt til ordet for i det hele tatt.

Det som også er meget betenkelig det er at SP lager ei salig blanding av miljøpolitikk og klimapolitikk – med respekt å melde, miljøpolitikk og klimapolitikk er ikke det samme. Forvaltning av våre rovdyr og vår natur, ligger helt klart inn under miljø, og burde fått en mye større oppmerksomhet enn idag, ikke minst når det kommer til forvaltning.

Det som i stor utstrekning er et problem i dag i forhold til rovdyrene, det er at bøndene åpner sauefjøsene og tilbyr sauene til bjørnen, å gjete sine sauer er tabu å nevne. Kravet for å få erstatning for tapte beitedyr burde innholde bl.a at man kan dokumentere at man har gjetet sine beitedyr, ikke bare sluppet dem ut på våren og så håpe på å finne dem i livet igjen om høsten – idag er dette et ikketema. Kravene ovenfor bøndene og reindriftsamene preges idag av dyremishandling – man stiller ikke krav til gjeting av dyrene, noe som medfører til store dyrelidelser og drepte dyr.

Det er fullt ut forståelig at folk demonstrerer og tar i bruk sivilulydighet når dem trues av enorme vindmøller i sitt nærmiljø. Vindmøller / vindturbiner er MDG, SP & Venstre sin store sak, eller retteresagt kjepphest i den så omtalte miljø – & klimapolitikken. Hvor miljøvennlig vindmøllene er kan diskuteres.

Det absolutt største problemet med vindmøllene er at dem dreper store mengder ørn pr år, som kjent er ørnen rødmerket ( utrydningstruet ) og det andre store problemet med vindmøllene er når man skal destruere dem etter endt levetid på ca 15 år. Det finnes ikke planer eller rutiner for hvordan dem skal destrueres eller gjenvinnes, ergo så blir restene etter vindmøllene liggende igjen i naturen og forsøple – noe som vil bli et enormt stort problem i fremtiden, om alle vindmølleparkene som er tenkt blir realisert. Disse vindmølleparkene vil også utgjøre et stort problem for våre fugler.

I 2012 hadde Naturvernforbundet en artikkel angående vindmøller – dem kunne vise til at vindmøller dreper årlig millioner av fugler og flaggermus på verdensbasis – er det en slik politikk det norskefolk ønsker seg i forhold til fugle – & dyrelivet i Norge i årene fremover ?? Hvis svaret er nei, da bør man ihvertfall ikke stemme på Sp, Venstre og MDG – da går både vår rovdyr, rovfugler og annet fugleliv en sikker død i møte med fremtiden.

Når det kommer til dokumentasjon for hvor skadelige vindmøller er i forholdet til fugletlivet, så er det dokumentert meget godt. I september 2019 så hadde avisen Tidens Krav en artikkel om dette – 96 havørn drept av vindmøller, før denne faktasjekken var publisert så hadde antallet passert 100 – dette er en konsekvens av en villet og ønsket politikk fra politikere som er overkåte på å være mest mulig såkalt miljøvennlig, eller som noen sauser det sammen til å være både miljø – & klimavennlig, sist nevnte kan tas med mange klyper salt.

Så vil man ha et variert og levende dyreliv, ta vare på våre rovdyr og at det ikke drives en politikk ut i fra ren populisme og ut ifra særinteresser, da bør man ikke stemme hverken på SP, Venstre eller MDG, da får man det motsatte. Ikke var vedtaket i departementet som omhandlet binna med de to ungene ikke så dumt heller, er kanskje håp for en ny og bedre rovdyrpolitikk i Norge – noe som sårt trengs.

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*